Mesafeli Satış Sözleşmesi
MADDE 1- TARAFLAR
İşbu sözleşme bir tarafta Esentepe Mah. Milangaz Cad. Asia Residence NO:73 A blok K:7 D:19 Kartal İstanbul / Türkiye adresinde ikamet eden UZUNOĞLU GRUP LTD. ŞTİ. (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır) ile diğer tarafta … Türkiye adresinde ikamet eden … (bundan böyle ALICI olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. İşbu sözleşmede belirtilen adresler, tarafların yasal tebligat adresleri olup, yazılı olarak bildirilmedikçe işbu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olur.
1.1- SATICI
Ünvanı : UZUNOĞLU GRUP LTD. ŞTİ.
Adresi : Esentepe Mah. Milangaz Cad. Asia Residence NO:73 A blok K:7 D:19 Kartal / İstanbul / Türkiye
Telefon : 0850 811 82 11
Email : info@biservis.com.tr
Şikayetler için İrtibat Bilgisi : 0850 811 82 11
1.2- ALICI:
Adı / Soyadı / Ünvanı :
Adresi :
Telefonu :
MADDE 2- KONU
İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait biservis.com.tr web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Ürün/hizmet veya ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli biservis.com.tr adresli site üzerinde aşağıda nitelikleri belirtildiği gibi olup bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.
Hizmet Bedeli
(KDV dahil toplam)
Hizmet Adresi :
Fatura Adresi :
Alıcı Tarafından Karşılanacak Diğer Masraflar :
MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, biservis.com.tr internet sitesinde satışa arz edilen sözleşme konusu ürün veya hizmetin biservis.com.tr adresli site üzerinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, hizmet fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün/hizmet, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen ürün/hizmetin SATICI’ya sunulmasını takip eden 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün/hizmet için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer alan bilgiler içinde açıklanan süre içerisinde ALICI’nın yukarıda yazılı adresine veya teslimat veya fatura adresindeki kişi / kişiler / kuruluşa sunulur.
4.3- Sözleşme konusu ürün/hizmet, ALICI'dan başka bir kişi(ler)/kuruluşa teslim edilecek veya sunulacak ise, teslim edilecek kişi(ler)/kuruluşun teslimatı veya hizmeti kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden veya sunulmasından sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürün/hizmetin teslimatı veya sunulması için işbu sözleşmenin ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmış olması ve bedelinin SATICI tarafından belirlenen ödeme şekli ile tam ve eksiksiz olarak ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/hizmet bedeli ödenmez, eksik ödenir veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- SATICI mücbir sebepler gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler nedeni ile sözleşme konusu ürünü/hizmeti süresi içinde teslim edemez veya uygulayamaz ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI sipariş veya hizmetin iptal edilmesi veya hizmet süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi hususundaki seçimlik haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın hizmeti iptal etmesi halinde kredi kartının ait olduğu bankaya gerekli bildirim yapılarak ödediği tutarın iadesi sağlanır.
4.7-ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
4.8- ALICI ve SATICI işbu sözleşmenin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.9 - ALICI, sözleşme kapsamındaki her türlü talep ve şikayetlerini SATICI’nın işbu sözleşmede Şikayetler için İrtibat Bilgisi altında iletilen numara ve/veya adreslerine iletebilir gerekirse info@biservis.com.tr mail adresine şikayetlerini aktarabilir.
MADDE 5- CAYMA HAKKI
ALICI, işbu sözleşmenin 6. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşme konusu ürünün/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi(ler)/kuruluşa teslim veya uygulamasından itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya teyidi alınmak suretiyle işbu sözleşmede belirtilen faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması (ekli cayma formu kullanılarak veya sair şekillerde) şarttır. Bu belgelerin tam ve eksiksiz olarak SATICI’ya ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde ürün/hizmet bedeli ALICI'ya iade edilir. ALICI, cayma hakkını kullandığı yönünde bildirim gerçekleştirdiği tarihi takip eden 10 (on) gün içinde ürünü SATICI’ya iade etmelidir.
MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜN/HİZMETLER
ALICI isteğine veya kişisel ihtiyaçlarına istinaden özel hazırlanmış veya ürünün/hizmetin standart niteliklerinde değişiklik yapılmış ürünler/hizmetler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçebilecek ürünler ve tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ve iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Hizmet alınıyorsa eğer hizmetten memnun kalınmadığı taktirde SATICI firmaya veya info@biservis.com.tr adresine mail yolu ile şikayet aktarılabilir. Ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının bozulmamış, ürünün kullanılmamış ve yeniden satılabilirlik özelliğini yitirmemiş olması, alınan hizmet sonrası sorun yaşanılmamış olması şartına bağlıdır.
ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder.
MADDE 7- UYUŞMAZLIK HALİNDE YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri tek yetkilidir.
İşbu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
SATICI ……………........................................ ALICI ……………........................................ Tarih :
EK-1: Cayma Hakkı Formu Örneği
Cayma Hakkı Formu
-Kime: (SATICI’nın ismi, unvanı, adresi varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)
-Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.
-Sipariş tarihi veya teslim tarihi:
-Cayma hakkına konu mal veya hizmet:
-Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:
-ALICI’nın adı ve soyadı:
-ALICI’nın adresi:
-ALICI’nın imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)
-Tarih: